ࡱ F> @?B PKSKS?\  8 \ Xx $ h^ 4 "* 8bQhJ m3W^\:SONWNyvbc~R ;` R ,{Nag :NR_WNybNNS0|~S0yrrS0eSvN|yreON0V[6R NUSyQQ:yON0USyQQNTySvON g^hQeMO0hQag0hQhTgvN|yre gRSO| R_WNyb N^ON /ecON)R(uD,g^:WZPOZP:_ Sb sNSVESRe'`m3WN-N_ ~T\[E 9hnc 0m3W^\:SbDc^TON gRNyDё{tRl 0T 0m3W^\:SON gRLReHh2022-2025t^ 06R[,g[e~R0 ,{Nag :SbDc^TON gR-N_/f,g~Rv[e0,g~RmSNyDёSt^^Dё;`c6R Ygt^^DRĉ!jQ"?e{ R[vbcyv^DRё ckO8hQ0u_lQckf0OlOĉ0~HeOHQ0Tt~y{v{tSR0 agNThQ ONNNSSU\vbcyv N vbcV_V[6R NUSyQQ:yONbUSyQQNTySvON0V[N|yre \]N ONbwN|yreON0 N DRe_ThQ ċwN|yreON ~Ngؚ20NCQvN!k'`VYRċV[N|yre \]N ON ~Ngؚ50NCQvN!k'`VYR Y]_wN|yreONVYRTQV[N|yre \]N ONv cgؚ50NCQeP]_V[N|yre͑p \]N ONv ~Ngؚ200NCQvN!k'`VYR Y]_V[N|yre \]N VYRTQV[N|yre͑p \]N ONv cgؚ200NCQeP]_V[USyQQNTySv ~Ngؚ100NCQvN!k'`VYR_V[6R NUSyQQ:yONv ~Ngؚ200NCQvN!k'`VYR Y]_V[USyQQNTVYRvONQ_USyQQ:yONv cgؚ200NCQeP]0 [8he_8hQ6R MQ3usSN N N~蕷_&{TagNON TUS:NQ0 ,{Vag ON N^vbcyv N vbcV][bXQ!klQ_SLhyIPO vON0 N DRe_ThQ ~Ngؚ350NCQvN!k'`VYR]_Ǐb:SS N^MWYvbc?eV{ve Ngvbcb6kvbcvON [b!klQ_SLhyT cgؚ350NCQeP]0 [8he_8hQ6R NXQ8R;N{QwQv YfON]Rt N^vsQKb~veN:NQ0 ,{Nag N^ONbDvbcyv N vbcVXQ!klQ_SLhyIPO TNt^Q\RƖvDё+TRƖDёnbcHQbeQvy{Dё N T (uN\V[DNbDvONXQ N^ONQD+TXSSSl:P (WDTNt^Q\QDvDё(uN\V[DNbDvON0 N DRe_ThQ 1. N^ON!klQ_SLhyRƖDё(uN:SQbD bDĉ!j NNON3NCQ bvQbD`SRƖDёQv50%N NNbDĉ!j NNON1NCQ gؚVYR1000NCQbDĉ!j NNON6NCQ bvQbD`SRƖDёQv80%N NNbDĉ!j NNON2NCQ gؚVYR2000NCQ0 2. N^ONQD(uN:SQbD bDĉ!j NNON3NCQ bvQbD`SQDDёcRƖDёQ N T v50%N NNbDĉ!j NNON1NCQ gؚVYR1000NCQbDĉ!j NNON6NCQ bvQbD`SQDDёv80%N NNbDĉ!j NNON2NCQ gؚVYR2000NCQ0 N [8he_8hQ6R NvsQgpencS,{ Ne:ggNy[~g:NQ0 3uTSt ,{mQag :S]NTOo`S@\:Sc[:SbDc^TON gR-N_ cgq 0m3W^\:SbDc^TON gRNyDё{tRl 0N,g[e~R6R[v^lQ^wQSOyv3ubcWSw 3ubUSMO cyv3ubcWS(w)Y[cQ3u03uUSMO^Ǐ\:SNN{t gRs^S~N3ubVYRvbcNy0(u MQ3usSN vyv Ǒ(u MQ3usSN e_0 ,{Nag :SbDc^TON gR-N_ cvsQĉ[NNSt0 ,{Vz [8hTlQ:y ,{kQag :S]NTOo`S@\:Sc[:SbDc^TON gR-N_9hnc 0m3W^\:SbDc^TON gRNyDё{tRl 00,g[e~RSyv3ubcWSw vĉ[[3ubyvbONۏL[8h0 ,{]Nag [8hǏvyv cĉ[(W\?e^(W~ۏLlQ:y lQ:yg:NN*N6qe0lQ:y g_v 1u:SbDc^TON gR-N_~~gb͑[ S f`Q^\[v NNvbc v^\ gsQ`QJTw3uN0 ,{Nz ~HeTvcw ,{ASag :S]NTOo`S@\:Sc[:SbDc^TON gR-N_(W蕄{6R6kT:S"?e@\bNyDёyv~Hevh,v^ۏL~HehQǏ z{t0~Hevh\O:NNyDё{gbL0~HeЏLvcTNT~HeċNv͑Onc0 ,{ASNag :SbDc^TON gR-N_SLbYXb,{ NeNN:gg_U\NyDё~HeċN,v^\ċN~gb:S"?e@\,ċN~g\O:N,g NNt^^NyDё{[cv͑Onc0 ,{ASNag :SbDc^TON gR-N_MT:S"?e@\_U\NyDё͑p~HeċN]\O,[SsvSete9e=[,ċN~g\O:N:S"?e@\[8h NNt^^NyDё/eQR[cv͑Onc0 ,{AS Nag 3ubUSMO^Y[3ub, cgqV[ gsQzR0"R6R^vĉ[ۏLz6eT&RYt,v^ɉcS:SbDc^TON gR-N_0"?e@\I{蕄vvcwhg,MT gsQZP}YpencbT~HeċNI{]\O,R[e\LTyL#0(WNyDёvbcRyv3ub0[8h0{t06e0~HeċNI{Ǐ z-N,NUO:ggT*NNX[(W_Z\OGP0^lS0v`a2N0cb_r)R0O`SNyDё0v`a͑ Y3ub0; cbEeaĉ[yv[evcw{tSvQN NoL:Nv, cgq gsQl_0lĉ0ĉzvĉ[vzv^#N,mZrjv,OlySl:gsQYt0 ,{ASVag ,{ Ne gR:gg^ZWc,{ Nevz:WTL:Nĉ,nxOyv3ubPge[8hǏ zvrz0[‰0lQck0[(Wyvċ[0ċ0O0[NScOvQN gRǏ z-N,X[(W_Z\OGP0wN[wv0N3ubUSMO2N\O _0QwQZGPbJTI{L:Nv,SmvQ[yvċ[0ċ0O0[NScOvQN gRvD@DHdE*4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH_HPRťiI5!'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KHmH sH nHtH_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KHmH sH nHtH_H7B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KHnHtH_H?B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*KHmH sH nHtH_H*$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ ïhS:'$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >*'B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ >* rtvz|~ʹmZA(0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH  ":ѸsZA,(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH $B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 4ѸqXC*0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH rtѼu\G.0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHnHtH(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH 0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH0B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH (B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH B*phUUUCJU B*ph(B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ KH "$. AY "( Px 4 #\'*.25@9d[$\$a$$ 2( Px 4 #\'*.25@91$$$ $4$-DM ^]WD` & Fda$$A$8$7$$$$9D4$5$6$3$VD"da$$A$8$7$$$$9D4$5$6$3$^WD`"da$$A$8$7$$$$9D4$5$6$3$^WD` T< & Fd[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM C$VD^WD`& & Fda$$A$8$7$$$$9D4$5$6$3$^WD`"da$$A$8$7$$$$9D4$5$6$3$^WD`& & Fda$$A$8$7$$$$9D4$5$6$3$^WD` 0 H \Q dWD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`8d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM C$VD^WD` (@`+5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`(F0H](5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`8 & Fd[$\$a$$A$G$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$-DM VDWD`HLR`+5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`d/5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`0 & Fd[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM VD,`+5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`t`+5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`tvsgd 9r 9r  9r 9r G$H$-DM WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD`5d[$\$a$$A$G$8$7$$$$9D4$5$6$3$H$-DM ^WD` G$H$-DM WD`= 0. A!3#"$%S2P0p18 0hhЅЅVVppEE%o(,{z%o(,{ag%o(,{z%o(,{z%o( VpЅEh&<<66<666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pZ@Zcke a$$1$0CJOJPJQJ^JaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*@ X H*H2 !" H#$%&'()*+,- _Times New RomanDejaVu Sans?([SOeckfN[_GBKO$CalibriDejaVu Sans;eck\h[_GBK? |8wiSOeckwiSO_GBK- |8ўSO1NSeN[;4 N[_GB2312K$ .[x @ArialDejaVu SansstOQ Qh[P觧d!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[30P)$Pk k k k *---O&%+*??sOSAW[f[___9g(rl6)osLuvX_wz.}p}rae~>4F{ ڳjk?YN{6S[-N9 \( z0( * 3 ? (   r(( e,gFh 2S" PKPK N@drs/PKN@IXdrs/downrev.xmlMAK@a7i+b6Kӣ`6;&ٰMwA/<{vvVLIj@jSԷ94m=OJ]gB Bt\7N,C'MwV^:=ۏ)M&޼?=~Vjq@$1|3:Ttg2QX\$LyȪ/PKN@_Ȧ$drs/e2oDoc.xmlTn0#i~nfAHTgl,۲?q7ą;`lvۂP%Cvo[Xd#&\20Ȋ%Yӗ/6z(Q1DFqNO҆)$8keZ`iae[&Q4 7T(ʬݢwykNYe ‒mxe[׌뺶!c`/\, sRx©%\¥{8VrjU; {"""hs:. {o7* FPo_%^j M3[i?AqⲭCʒ,E7,?<ƺWL96PNTBmR\BMG'Qw`p!},d;̧q4.4HeFEy8."tb7tI> N~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ [[Content_Types].xmlPK N@=_rels/PKN@f< a_rels/.relsPK N@drs/PKN@IX 8drs/downrev.xmlPKN@_Ȧ$ 5drs/e2oDoc.xmlPKY @ @ p ! _Hlk71821619P [ @Oh+'0 st Normal.dotmOQ1@ TO@@*@5=WPS Office_11.8.2.10681_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `ht| (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10912 Root Entry F=WordDocument?\0Table/Data WpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 h !"#$%&'()*+,-.0123456789:;<>A