ࡱ F> GFIJK P6>KSKS9L~Pbb$t_%<<x9;*F* $hM^$E)^'&)l*:B*,Z7 2022t^^]:SvbcؚB\!kNMbReRN s^S^Ny3ubcWS :N'YRcۏؚB\!kNMbReRNs^Sv^ 9hnc 0]:SvbcؚB\!kNMbReRNs^S^[e~R 0?eRS02017019S eN|^y ~T:SyYR_Ss^S{t]\O[E sS^2022t^^]:SvbcؚB\!kNMbReRNs^S^Ny3ubcWS0 N03ubagN 3ubUSMO{ TenN NagN N wQ grzlNDyOOieR~eQRR9yv-NR/e0"?eO{QNXT N_R/eRR90 10 T9/fc(Wyv[eǏ z-N/eN~4NeXvTN[v9(u0T9 N_/eN~SNyv xvzS{tvsQv]\ONXT0 11 vQN9(u/fcyv[eǏ z-Nd N/eQ9(uKNYvvQN/eQ ^S_(W3u{eUSrR:y0 7.yv~9{ cgqyv[EBl6R [NZGP6RI{ݏĉL:N N~g[ \~bkzy0 8.,geHhck,gN_NN:SyYNN bbUSMONN 1uyvbbUSMO#NTyv#N[gv^N{~{raT b:SyY0 9.QQ[SSTyhvbSQvf0 N0yvvvv0aINS_'`N0yvvsQLN0WVQYxvzSU\sr0RNS,gUSMO(WvsQWv]\OW@x N0yvNRNvh08hch10yvNRyvNR^fnxyb]\O(W㉳Q[E-Nv#NT[b]\OvV0LuP sSyvhQ]\OTbgvteSOc0 20yvvhyvvhQ[^[te0fnx v^Ygyv[bv z^T[EHeg0Sb['`0[ϑ$N*NR ['`vQ[^ibyvgHegvQ*Neb [ϑvQ[^fgHegv z^TV0 308hch8hch^SOsyvvhg[b z^T4ls^ NS[yvTyxvz_SQ[g[b`Qv8h0chSO|^|~0[te [‰Shg yvvhT8hch^Y|~0[te0WhNR[b`Q wQ gbgvODb__b}SO SOs[EHeg Sg0SKm0S w0 V0yvxvz_SQ[yv;NxSQ[0sQ.b/gSRep [[byvvhT8hchv͑'` N0yvb/geHhNb/g~10b/geHhNb/g~OncyvNRBl ~TVQYb/gSU\T,gUSMO[E`Qnx[ MR^EQRRgTb/geHhNb/g~ [ N TeHhT~RNkTf0 20yv~~[eN{tceyvv~~{tTOSce^Oyvvck8^[e^=[yv[e@bMWYagNyv#N^R[e\Lyv{tL#^=[yvNR@bvxvzVTMWYNhVY0~9I{agN g[Uvyb{t6R^0 30yvYXbNRSDYXbbT\OOS Y gYXbxvzvNR SXbUSMOnxOYXbNR[bvceY gY[USMObbyvNR fyvvNRR]Sv^vvhT8hch0 mQ0yvTt^^NRvh08hchSxvz_SQ[[bvRۏ^t^^Rt^^xSQ[0vhS8hchyv^ cc[^kXQRۏ^N6kvh 6kNRvh^fnx0S8h v^YnyvSvsQyvRۏ^vBl t^ t^ t^ N0yv~9{10yv~9egn USMONCQeg n2022t^t^ t^T :S"?eyb~9yvbbUSMOy{~9vQ NT 20yv~9/eQ USMONCQ1 0yv~9/eQ{y v~9egn2022t^t^t^T Y9:S"?eyb~9vQNegnPge9:S"?eyb~9vQNegnKmՋSR]9:S"?eyb~9vQNegnqeRR9:S"?eyb~9vQNegnVET\ONAm9:S"?eyb~9vQNegn]e9:S"?eyb~9vQNegnO9:S"?eyb~9vQNegnchHh/QHr/e.s/Oo` Od/wƋNCgNR9:S"?eyb~9vQNegnRR9:S"?eyb~9vQNegnT9:S"?eyb~9vQNegnvQN9(u:S"?eyb~9vQNegnT :S"?eyb~9;`TvQNegn;`T2 NhVY-n9(uf~USN(W5NCQN N +T5NCQ T yWSpeϑё~9egn-pNe;N(u30yvxvz@bvMWYagNSegnNyvxvzvsQvvQNNhVYI{qQN'`Dn0bbUSMOvOce SbbvxS O0Dё0xSYT:W0W0yv{tI{/edagN0EQRQ~Nm0b/gI{ebvSL'`0 kQ0yv[evΘiRgSĉHhΘi+T^:WΘi0b/gΘi0?eV{Θi0{tΘiI{ ΘiRgf gSX[(WvΘi0 ]N0gbgb__0wƋNCgR_^\N{t AS0yv[bTv~Nm>yOHevRgSbgc^eHhyv[bTv~Nm>yOHevRg^Nyvvvv0aINS_'`v[^0bgc^eHh^fnxyvbgv^(uc^W0bǑSvwQSOc^cebc^RI{ ASN0yvbbUSMO0SRUSMO0yv#N0yvxvzNXTSSRu 10yvbbUSMO Ty20yvSRUSMOUSMO Ty;NNRR]30yv#Nyv#N^NyvbbUSMONu Y T'`+RQut^gNSb/gLyf[ SNNNNLR5u ݋0W@W?ex O w5uP[O{Kb:g;N N ~40yvxvzNXTY T'`+RQut^gNSb/gLyLRf[ SNNNN;NR]]\OUSMO ASN0~{raSb10yv#N a b b\%N@B* , 0 8 : V ̻}eM5/B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\_H/B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\_H/B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\_H'B*ph333CJ OJPJQJ^JaJ 5\'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \o(!B*ph333CJ,OJPJQJ^JaJ,!B*ph333CJ,OJPJQJ^JaJ,!B*ph333CJ,OJPJQJ^JaJ,!B*ph333CJ,OJPJQJ^JaJ, V X p r ӿp\H4 'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \$B*ph333CJ OJPJQJ^JaJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \/B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\_H P R ϻkWA++B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \_H+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \_H'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \'B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \/B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\_H/B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\_H D F ~ z|ӽ{eO9#+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \_H+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \_H+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\ &(VXdfӽ{eO9#+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \_H+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ \_H+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\ >@<>ӽ{eP:$+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\(B*ph333CJ OJPJQJ^JaJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\ >RTZ\2ӽ{eOA6(CJ OJ PJ QJ ^Jo(aJ CJ OJ PJ QJ aJ CJ OJ PJ QJ ^Jo(aJ +B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\ 26BDFHJLTVXZzjT>(+B*phCJ4OJPJQJ^Jo(aJ45KH+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\CJ OJ PJ QJ ^Jo(aJ CJ OJ PJ QJ ^Jo(aJ CJ OJ PJ QJ ^Jo(aJ CJ OJ PJ QJ ^Jo(aJ +CJ OJ PJ QJ ^Jo(aJ mH sH nHtHCJ OJ PJ QJ ^Jo(aJ CJ OJ PJ QJ ^JaJ z|:<ӽ|rjb]UOE9CJ OJ PJ QJ o(>*CJ OJ PJ QJ >* CJ PJ o(CJ PJ o(5CJ PJ CJ OJPJ o(CJ PJ o(>*CJ OJ PJ QJ o(CJ OJ PJ QJ o(>*CJ OJ PJ QJ >* CJ PJ o(CJ PJ o(5CJ PJ OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(OJo(+B*phCJ4OJPJQJ^Jo(aJ45KH+B*phCJ4OJPJQJ^Jo(aJ45KH+B*phCJ4OJPJQJ^Jo(aJ45KH<>@Lû~sjdVH:CJ$OJPJQJo(aJ$5CJ$OJPJQJo(aJ$5CJ$OJPJQJo(aJ$5 CJ PJ o(B*phCJ$aJB*phCJ$o(aJB*phCJ$aJB*phCJ$o(aJB*phCJ$aJB*phCJ$o(aJB*phCJ$aJ CJ PJ o( CJ PJ o(CJ PJ o(5CJ PJ o(5CJ PJ o(>*CJ PJ o(>*CJ OJ PJ QJ o(>*CJ PJ o(5CJ PJ o(5CJ PJ o(>*FH8:ù}pcVLB8CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJ OJPJo(aJ 5\CJ OJPJo(aJ 5\CJ OJPJo(aJ 5\CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ,OJo(aJ,5 $&*46ù}si_UKA7CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(6:<FH^bdfhlrtxzù}si_UKA7CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(ù}si_UKA7CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(&(0468:<@BNPTù}si_UKA7CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(T\^`nptù}si_UKA7CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo( "$&24@BDù~tj`VLB8CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJCJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(DPRZ\`ĺxbL6+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\CJ OJPJo(aJ 5\CJOJPJQJCJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJCJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo(CJOJPJQJo( &.0<>@BDӾwne[RI@7CJ,OJQJaJ,CJ,OJQJaJ,CJOJQJaJCJHOJQJaJHCJHOJQJo(aJHCJHOJQJaJHCJHOJQJaJHCJHOJQJo(aJHCJHOJQJaJH OJQJaJ OJQJaJ OJQJaJCJ OJQJaJ CJ OJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ (B*ph333CJ OJPJQJ^JaJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\+B*ph333CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH\DHNP|qh]TI>B*phCJ o(aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ o(aJ B*phCJ aJ B*phCJ aJ B*phCJ o(aJ  48@BFRTV^úzsi`]SJGA CJo(\CJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KH CJaJKH,CJo(aJKH, OJQJaJ B*phCJ$aJB*phCJ$o(aJB*phCJ$aJB*phCJ$o(aJB*phCJ$aJB*phCJ$aJB*phCJ$o(aJB*phCJ$aJB*phCJ$o(aJB*phCJ$aJB*phCJ aJ B*phCJ o(aJ ^`dtvvmj`WTJACJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJaJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJOJ^JKHCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKH "$,.2>@JLNVX\fƽ{qhe[ROECJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJfhjrtxǽ{xunaTGB*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$ CJOJQJCJCJCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKHCJOJ^Jo(KHCJCJOJ^JKH$&.26>DLPZ¸vj`TJ>4CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\B*phCJ$PJaJ$B*phCJ$PJaJ$B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$B*phCJ$PJo(aJ$Zdfjprɽ{qe[OE9CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\$4<@dhɿ}qg[QE;CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\8:D^ T!V!!!ǽ{oeYOC9CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\!T"V"""n#p#P$R$$$.%0%%%%%%%ǽ{oeYOC9CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\%%%%%%%%%&(&*&,&H&L&P&&&&&ǽsi_SI?5CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5 OJQJaJ CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJCJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&ù}si_UKA7CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\&&&&&&&&'n'p'r't'v'x'z'|''2(4(wmcYMA7CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\4(6(8(:(<(>(@(N(((((((@)B)D)F)H)J)÷wmaWMC9CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJCJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ5CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJCJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5J)L)N)R)f)j)))))))))))))))ʾxndXL@4CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJCJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\))))))))))))))))))÷{ocWK?3CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\)))))))))****"*&*<****ù}qg[OE;CJOJQJaJ5CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ\**********+++++++++++ù}si_UKA7CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJo(aJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5++++++,,~,,,,,,,,,,,,,ǽqe\SJ@7CJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ5@CJOJQJo(aJ5@CJOJQJaJ5CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJo(aJ\CJo(aJ5CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\,,X-\-`-b-d-f-h-j-l-n-p-r-t-x-|-~-----Ļ|si`WNE<CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ---------------------ɿukbXLBCJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ-------$.(.*.,...0.:.<.>.@.D.F.H.J.ùvlcYPF=CJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ OJQJaJCJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5J.L.P.^.`.b.d.f.j.~.............Ǿ~tkbYPG=CJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ......//4/8/://@/H/J/T/V/X/Z/\/^/Ⱦ{rh_ULB9CJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ^/d/h/n/p/r/~////////////////ƽvmd]SJ@CJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ//////////////////////0¸zpg^ULC< OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ00 000000"0$0&020406080:0>0@0H0J0L0N0P0wpg]TKB9CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJP0T0b0d0f0r0t0v0x0z0~0000000000000ypi_VLC:CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ OJQJaJ00000000000000000000000ypg^UNE;CJOJQJo(aJCJOJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ000011.10121>1@1B1D1F1J1L1T1V1X1Z1\1`1ȽvlcZQHA OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ@CJOJQJo(aJ\ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ`1f1h1j1v1x1z1|1~11111111111111Ǿwpf]SJACJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ11111111111111111111111zqh_VOF<CJOJQJo(aJCJOJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ12222 2222222 2,2224262D2F2J2f2ɽxof\RH>CJOJQJo(aJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ5\OJQJo(aJ5\ OJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJf222222222222222222222ƼvlbXOF=CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ\OJQJo(aJ2222222222222222222222Ǿ}tkbXNE<CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ222223333 3 333333333"3$3&3Ǿ}tkbXNE<CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ&3(3*3,3.323436383:3<3>3B3D3F3H3J3L3N3R3V3Z3Ǿ}tkbXND;CJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJZ3^3l3344444 4"4$4&4(4,4.404P4T4V44¸}sleYOE? CJo(aJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5 OJQJaJ OJQJaJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJ4444444444444444445"5d5ǻvlbXLB6CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJCJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ\CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJd555555566"6&6(60626>6B6D6F6J6L6N6ö~ukbYPG>5CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJ5\CJOJQJo(aJ5\CJOJQJaJ5\CJOJQJo(aJ5\CJOJQJaJCJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ5B*phOJQJaJCJOJQJaJ\ CJo(aJN6R6T6V6Z6h666666666666¶~qdUH;B*phCJOJQJaJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJCJOJQJaJ5\CJOJQJo(aJ\CJOJQJo(aJ5\CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ6666666666666666666Ǻ}tkaXOID;CJOJQJaJCJaJ CJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJ666677 777777 7$7&7*7072787:7>7N7R7vpke`WJ>CJOJQJaJ5\CJOJQJo(aJ5\CJOJQJaJCJaJ CJo(aJCJaJ CJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJaJ CJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJR7X7Z7^7`7h7j7r7t7|7~777777ǸsdWH;,B*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJ77777777777777777777Ǻ{ri`WNE<CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJB*phCJOJQJo(aJB*phCJOJQJaJ777777777777777777888xo`TJ>CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5B*phCJOJQJaJ5CJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJaJ888 8"8$8*8,888n8x888888888ȻymcWMA7CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ5\CJOJQJo(aJ5\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ5\CJOJQJo(aJ5\CJOJQJaJ\8888888999 9 999999999ƺvj^TJA7CJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJ\CJOJQJaJ5\CJOJQJo(aJ5\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ\CJOJQJaJ5\CJOJQJo(aJ5\CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJ\9999999 ::":$:&:(:6:8:J:L:::::ɽvlcYOC9CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ\CJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5 CJaJ5CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ::::: ;;;;;;;;;;;<<|<<<Ż{ri_VG=4CJOJQJaJCJOJQJo(aJB*phCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJ5CJOJQJaJ5CJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJCJOJQJo(aJCJOJQJaJ5CJOJQJaJ5<<<<<<<<<<< = ===== =$=&=T=V=X=b=d=f=j=l=p=t=v=Ƽp_UQMUUCJOJQJaJU CJOJQJaJmHsHnHtH CJOJQJaJmHsHnHtHCJOJQJaJUCJOJQJaJCJOJQJaJUUmHsHnHtHmHsHnHtHUUCJOJQJaJU CJOJQJaJmHsHnHtHCJOJQJaJUCJOJQJaJCJOJQJaJUCJ OJPJo(aJ v========================> >,>.>0>4>6>˿|xrga]RCJ OJPJo(aJ CJo( CJo(UCJmHsHnHtH CJo(UCJo( CJo(UCJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJU$CJOJQJ^JaJmHsHnHtHCJOJQJ^Jo(aJUCJOJQJ^Jo(aJCJOJQJ^Jo(aJU0J#U0J#mHsHnHtHU0J#UUU0J#U0J#*@B, : X r z dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` d1$ da$$1$ R F |(pa!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`! & Fda$$1$WD`! & Fda$$1$WD` (Xf@>T\xi!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD` \HJLVXZ|zudhdhdha$$dha$$ !da$$1$ !da$$1$!da$$ !da$$WD` !da$$WD` !da$$WD` !da$$WD`!da$$1$WD`!da$$1$WD` >@ d a$$G$ d a$$G$da$$ d a$$G$ d G$WD`d G$d G$ d G$WDu`ud G$d G$d G$d G$dhdhdhdhH: $If &Pa$$$If &Pddd dWD` dWD` dWD` dWD` dWD` dWD`dda$$ kZI8a$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &P$$If:V 44l44l04f4 6P 0(#5X5<2!a$$$If &P$$If:V 44l44l0l 6P \(#5X555x $If &P $If &Pa$$$If &Pa$$$If &P@/a$$$If &Pa$$$If &P$$If:V 44l44l0l 6P \(#5X555x&(*!$$If:V 44l44l0l 6P \(#5X555x $If &Pa$$$If &P*6<H` $If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &P`bdf@/a$$$If &Pa$$$If &P$$If:V 44l44l0> 6P \ B(#5X5'5/ 5 fhjl$$If:V 44l44l0* 6P \ B(#5X5'5/ 5 a$$$If &Pa$$$If &Pltz $If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &P@/a$$$If &Pa$$$If &P$$If:V 44l44l0$ 6P \ B(#5X5'5/ 5 $$If:V 44l44l0: 6P \ B(#5X5'5/ 5 a$$$If &Pa$$$If &P$$$If:V 44l44l0& 6P F(#  55B5<a$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &P$$$If:V 44l44l0& 6P F(#  55B5<a$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &P$$$If:V 44l44l0& 6P F(#  55B5<a$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &P$$$If:V 44l44l0& 6P F(#  55B5<a$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &P(2a$$$If &Pa$$$If &Pa$$WD`$If &Pa$$WDd`$If &Pa$$$If &Pa$$$If &P246-a$$$If &P$$If:V 44l44l0: 6P r4(#5X5$ 55V68:<>a$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$WD`$If &P>@B-a$$$If &P$$If:V 44l44l0& 6P r4(#5X5$ 55VBPRT/$$If:V 44l44l0< 6P F(#  5X5$ 5a$$$If &Pa$$WDd`$If &PT^`pra$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Prt@/a$$$If &Pa$$$If &P$$If:V 44l44l0; 6P \4(#5X5# 5%5 a$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &P$$If:V 44l44l0 6P ֈj 4<(#5X5~55%55wfa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &P $$If:V 44l44l04f4i 6P ֈj 4<(#5X5~55%55 $&4BDR\^wa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &Pa$$$If &P^`$$If:V 44l44l04f4 6P ֈj 4<(#5X5~55%55`LJ<!d1$WD`$$If:V 44l44l04f4 6P 0(#5X5< $If &Pa$$$If &P0>@BDddda$$a$$ddd !da$$1$!d1$WD`!d1$WD`!d1$WD`!d1$WD`!d1$WD`DP 6 a$$$Ifa$$G$da$$da$$dddddddd 68BDtn$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l0# p 5n#DFTV`bxlfZT$If a$$8$7$$If$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l0k0!#55bdvJ>2,$If a$$8$7$$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l0\!B#555C 5 xlf$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l00!#55xlf$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l00!#55xlfZT$If a$$8$7$$If$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l00!#55J>8, a$$8$7$$If$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l0\!B#555C 5 D82$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l0\!B#555C 5 $IfxlfZT$If a$$8$7$$If$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l00!#55"$.J>8, a$$8$7$$If$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l0\!B#555C 5 .02@LD8, a$$8$7$$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l0\!B#555C 5 $IfLNXZ\4$$If:V 44l44l0\!B#555C 5 $If a$$8$7$$If$If\hjtv$If a$$8$7$$If$If a$$8$7$$IfvxJ>8, a$$8$7$$If$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l0\!B#555C 5 D82$If a$$8$7$$If$$If:V 44l44l0\!B#555C 5 $If8/ a$$$If$$If:V 44l44l0\!B#555C 5 $If a$$8$7$$IfrpdXL@ a$$[$d\$d a$$[$d\$d a$$[$d\$d a$$[$d\$d$$If:V 44l44l00#5k5$Iff: r d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` a$$[$d\$d a$$[$d\$d V!!V""p#R$$0%%&*&,&}pmG$ d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` d xWD` ,&J&L&N&$Ifm$$If:V 44440e"5" VD2i^i$IfN&P&& VD2i^i$Ifm$$If:V 444402"5"&&&&&&&teVGdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$Ifm$$If:V 44440"5"&&&&&&&&&&&xidhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$If &&&&&&&&&&&xidhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$If &&&&&zn VD2i^i$Ifm$$If:V 44440"5" dh$IfdhVD2i^i$If&&p'r't'v'x'z'|'zqh_VM dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If dh$IfdhWD`$Ifm$$If:V 44440e"5"|'4(6(8(:(<(>(@(((D)F)}tk dh$If dh$If ^$IfdhWD`$IfdhWD`$IfdhWD`$IfdhWD`$IfdhWD`$IfdhWD`$IfdhWD`$IfdhWD`$If F)H)J)L)N)P)R)h)eY VD2i^i$Ifm$$If:V 44440Z"5" dh$If dh$If dh$If dh$If dh$Ifh)j)))))))wk_SG VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$Ifo$$If:V 44440et"5t"))))))))))))){o VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If ))))))))))))){o VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If )))))))))****{u$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If **$* VD2i^i$Ifo$$If:V 44440;t"5t"$*&******}kYG5VD2i^iWD&`&$IfVD2i^iWD&`&$IfVD2i^iWD&`&$IfVD2i^iWD&`&$IfVD2i^iWD&`&$Ifo$$If:V 44440et"5t"******++++o]VD2i^iWD`$IfVD2i^iWD`$IfVD2i^iWD`$IfVD2i^iWD&`&$IfVD2i^iWD&`&$IfVD2i^iWD&`&$IfVD2i^iWD&`&$IfVD2i^iWD&`&$IfVD2i^iWD&`&$If ++++++++++o]VD2i^iWD`$IfVD2i^iWD`$IfVD2i^iWD`$IfVD2i^iWD`$IfVD2i^iWD`$IfVD2i^iWD`$IfVD2i^iWD`$IfVD2i^iWD`$IfVD2i^iWD`$If ++,,,,,, dh$If dh$If dh$If dh$If$IfVD2i^iWD&`&$IfVD2i^iWD`$If,,,,,:. dpa$$$IfH$$If:V 4444t"5t" VD2i^i$Ifo$$If:V 44440/t"5t",Z-\-b-d-f-h-j-l-ypg^U dp$If dp$If dp$If dp$If dp$Ifdpa$$q^qq]q$If_$$If:V 44440vt"5v5 dp$Ifl-n-p-r-t-v-x-~--r^U dp$Ifdpa$$q^qq]q$If_$$If:V 4444d0vt"5v5 dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If---------- dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If ---------ypg^U dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$Ifdpa$$q^qq]q$If_$$If:V 444460vt"5v5-------}q VD2i^i$Ifd x_$$If:V 44440vt"5v5 dp$If dp$If dp$If--&. dp`$Ifq$$If:V TT44l44l0Q"  5#&.(.0.<.@.F.N.ymaU dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dp$If dpa$$$Ifq$$If:V TT44l44l0p" 5#N.P.`.2& dpa$$$If$$If:V TT44l44l0r %" 57 555c5'`.b.d.f.h. dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$Ifh.j..2& dpa$$$If$$If:V TT44l44l0r %" 57 555c5'..... dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If...2& dpa$$$If$$If:V TT44l44l0r %" 57 555c5'..... dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If...2& dpa$$$If$$If:V TT44l44l0r %" 57 555c5'..... dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If../2% dp`$If$$If:V TT44l44l0r %" 57 555c5'//6/ dp`$Ifq$$If:V TT44l44l0" 5#6/8/@/J/V/Z/^/f/sj^RF dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dp$IfdpWDd`$If dpa$$$Ifq$$If:V TT44l44l  0  "5#f/h/$$If:V TT44l44l  0  4f4Kֈ %"55O55c5'h/p////// dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If//$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'/////// dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If//$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'/////// dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If//$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'///////dpa$$WDd`$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If//$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'//////0 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If00$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'0000000dpa$$WDd`$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If00$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'0$0406080:0<0 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If<0>0$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'>0@0J0L0N0P0R0dpa$$WDd`$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$IfR0T0$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'T0d0t0v0x0z0|0 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If|0~0$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'~0000000dpa$$WDd`$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If00$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'0000000 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$IfdpWDd`$If00$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'0000000dpa$$WDd`$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If00$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'0000000 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If00$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'0000011dpa$$WDd`$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If11$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'101@1B1D1F1H1 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If da$$$IfH1J1$$If:V TT44l44l  0  4f4kֈ %"55O55c5'J1L1V1X1Z1\1^1dpa$$WDd`$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If^1`1$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'`1h1x1z1|1~11 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If11$$If:V TT44l44l  0  4f46ֈ %"55O55c5'1111111dpa$$WDd`$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If11$$If:V TT44l44l  0  4f40ֈ %"55O55c5'1111111 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If11$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'1111111dpa$$WDd`$Ifdpa$$WDd`$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If11$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'1111111 dpa$$$Ifdpa$$WDd`$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If11$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5'1122222dpa$$WDd`$Ifdpa$$WDd`$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If2 2$$If:V TT44l44l  0  4f4ֈ %"55O55c5' 222222 dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If2242626* dpa$$$If dpa$$$If$$If:V TT44l44l  0  Fr %"5Q 55c5'62F2H2J225( dp`$If$$If:V TT44l44l  0  F\ %"5Q 55 dpa$$$If dpa$$$If22222222vj^RF dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$Ifq$$If:V TT44l44l  0  F"5#22222222222222}q dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$IfFf dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$IfFf dpa$$$If 22222222222222vqFf dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$IfFf dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If 222222233333 3v dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$IfFf dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If 3 3333333333 3"3$3}q dpa$$$IfFf dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$IfFf dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If $3&3(3*3,3.30323436383:3<3v dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$IfFf dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If <3>3@3B3D3F3H3J3L3N3P3R344v dp$If dp`$IfFf dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dp$IfFf dpa$$$If dpa$$$If 444 4"4$4&4(4*4 dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If*4,4.404R4T4{5F$$If:V 4444[t"5t" VD2i^i$Ifdpq$$If:V TT44l44l  0  F"5#T44444444 VD2i^i$IfF$$If:V 4444t"5t" dh$If dh$If dh$If dh$If dh$If4444444444}qeY VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$If VD2i^i$IfF$$If:V 4444t"5t" 444 5"55[R dh$IfF$$If:V 4444t"5t" VD2i^i$IfF$$If:V 4444t"5t" VD2i^i$If555556>3 dpx$Ifm$$If:V 44l44l0f454 VD2i^i$IfF$$If:V 4444t"5t"6$6&6(626@6mbTFdpxa$$$Ifdpxa$$$If dpx$If$$If:V 44l44l04f40.455R dpx$If@6B6D6F6H6aVK@ dpx$If dpx$If dpx$If$$If:V 44l44l04f4F.2(4  55 5N H6J6L6N6P6aVK@ dpx$If dpx$If dpx$If$$If:V 44l44l04f4F.2(4  55 5N P6R6T6V6X6aVK@ dpx$If dpx$If dpx$If$$If:V 44l44l04f4F.2(4  55 5N X6Z66aX dp$If$$If:V 44l44l04f4F.2(4  55 5N 666666666}tk_SG dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dp$If dp$If dp$If dpa$$$Ifm$$If:V 44l44l045466666666666 dp$If dpa$$$If dp$If dpa$$$If dp$If dp$IfFf dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If 666 dp$If$$If:V 44l44l04f4DֈX%+45K5y555U5o 666677 dp$If dpa$$$If dp$If dp$If dp$If7 77 dp$If$$If:V 44l44l04f4Dֈl X%+45K5 55d5U5o 777 7&7(7 dp$If dpa$$$If dp$If dp$If dp$If(7*727 dp$If$$If:V 44l44l04f4Dֈl X%+45K5 55d5U5o 27:7<7>7P7f] dp$If$$If:V 44l44l04f4D045K51 dp$If dp$IfP7R7Z7`7j7t7~77znbVJ dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$Ifm$$If:V 44l44l0454777777777777777y dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$IfFfa dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If dpa$$$If777777777777777 dp$IfFfU dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$IfFf dp$If7777777777778 VD2i^i$IfFf dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If dp$If 888 8"8$8,8p]J7dhVD2i^i2`2$IfdhVD2i^i`$IfdhVD2i^i`$IfdhVD2i^i2`2$IfdhVD2i^i$Ifm$$If:V 44440 5 ,888889 9 9999p]dhVD2i^i`$IfdhVD2i^i2`2$IfdhVD2i^i`$IfdhVD2i^i`$IfVD2i^i2`2$IfdhVD2i^i$If dp`$If dp`$If `$IfdhVD2i^i`$If 99999999JDdh@&m$$If:V 444403 5 dh]WD`$If$IfdpWD`$If dpx`x$IfdhVD2i^i`$If9 ::$:&:(:8:rcTEdpWDh`h$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$Ifr$$If:V 44440!5! VD2i^i$If8:L::::::ufWHdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$IfdhVD2i^i$Ifr$$If:V 44440b!5!dhVD2i^i$If dp$If::;;;;;;fWNE dh$If dh$IfdhVD2i^i$Ifr$$If:V 44440p!5!dhVD2i^i$If dp$IfdpWDh`h$If;;;<<<<<]T@ 9r 9r &dPd !r$$If:V 44440!5!dhVD2i^i$If dp$If dp$IfdpWD`$If<<<<<== ="=$=f=h=j=n=p= 9r a$$ 9r  9r 9r  9r 9r 9r 9r &dP 9r a$$ 9r h]h 9r a$$ 9r 9r 9r h]h 9r 9r p=r=t===========0>2>4>G$ 9r 9r WDd` 9r 9r 9r J 9r h]h 9r 9r h]hWDd` 9r #$&` 9r 9r 9r &dP4>6>d !=0P. A!#2"$%0pe18096. A!#"$%0pe18093. A!#"$%0pe186. A!#"$%0pe18096A .!#"$%0p71h0-. A!#"$%S184. A!3#2"n$%2P109kr\kr\% kr\&<66666666666646>66666666666666666666666666666666666664666666664hH666646644446466<666666666666666666666666666666666666666666666666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_Hj@jh 1(dXPa$$1$@&WD` B*phCJ,OJPJQJaJ\@h 2pd[$\$,a$$$dN%dO&dP'dQ^]6CJ'OJPJQJ^Jo(aJ'5KHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@N0nfh@>vU_ 2a$$^ CJaJ::@:vU_ 9 a$$^CJaJ^@0nf(Qz)j!a$$$dN%dO&dP'dQ[$\$^]CJKHmH sH nHtH_H$W@!$`p0J 5 )@1 ux0J 6V@A60]vc0J B* ph>*,X@Q,@:_0J B*ph6.c@a.0HTML [IN0J 62U@q2c0J B* phc^J>*\b@\0HTML Nx60J B* ph%NCJOJPJQJ^JaJfHq 6a@60HTML _e0J B* ph6`d@`0HTML .v90J B*phCJOJPJQJ^Jo(aJfH q 333Ff@F0HTML 7h,g0J CJOJPJQJ^Jo(aJ:O: ~e,g Char1CJOJQJKHFOF Header Char0J CJOJPJQJ^J0O0 gwds_nopic0J 2O2 gwds_nopic10J HOH1?eRS Char Char0J CJ OJPJaJ LOL0?eRS1da$$G$CJ OJPJQJ^JaJ @O!@ Footer Char10J CJaJKH`O1`4 N~h Char5B*phCJ$OJPJQJaJ$KHmH sH nHtH_H`O`32 N~h&4dG$1$$$@&9DH$CJ$OJQJaJ$\0OQ0 bsharetext0J 2Oa2 gwds_nopic20J FOqF Footer Char0J CJOJPJQJ^JJOJ3SeS8da$$G$@&CJ OJPJQJ^J&O& Char9NON1 N~h:da$$G$@&CJ,OJPJQJ^JPOPList Paragraph;WD` OJQJaJV >2z<6TDD^fZ!%&&4(J)))*+,--J..^//0P000`111f222&3Z34d5N666R777889:<v=6> !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdef (\*`fl26>BTr ^`D6Db.L\v ,&N&&&&&&|'F)h))))*$**++,,l-----&.N.`.h......./6/f/h/////////0000<0>0R0T0|0~00000000011H1J1^1`111111111112 22622222 3$3<34*4T44456@6H6P6X6666677(727P77778,8998::;<p=4>6>ghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   _Times New RomanDejaVu Sans-([SOi@CambriaNoto Sans Syriac Eastern7lOeck\h[{SOW4 *Cx Courier NewDejaVu SansW4  @ ConsolasNoto Sans MonoO$CalibriDejaVu Sans; N[_GB2312- |8ўSO-4 |8N[GeckN[{SOeckN[_GBKSN^]:S~TċYXTORlQ[eN_o(u7buser QhǝgCg5Z4f!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^II([{ 0 0 00000;[i0P)?ps2'WZuze3Lw B5v0 V z- Q 5,t3lhp}Xv+V[_^+S$t$J%5&`*nG,;,v- ..{.)/KH1j/2=4Sd4_5Fb5jb8zI:u:<zG=X=f>(?h@ ~@2B5CFGzGmI;J}JhKXLsP>R%RS;S7*SdUpUeWD`WXPYb?Z7[P<[Z\5cecU}cd9e{hB6l sS8 #wwCN"Sh:Id_[.2REt}<AO[/7r-4/9z s=K"i'M&g)\yxSLRer}m 5jZ[WNW^dhAY3gtT?kI| W'w I p X #R.x 0SPs%?:/KKQupD* M#_#Q&g#)`)/A>/j0 0I1&l2 'f5~>6* t7P8]>,R?;BC6EOHE5pIYKL+L N[oS^SuBVpV^5W XZJ[_UO_bq]euPf_`hjJBlMzUKzC=:8?8w8889K9!DFiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiillllnz}}}(  z0( * 3 ?b J(  Z((? e,gFh 4C"  \((e,gFh 15C"  \((e,gFh 16C" iwz@ @ pp@ @ p .O .OR!9@F^enu!!!! $*.EL!!!@$$If:V TT44l44l  0  F֞ "5I555T55O5Ff$$If:V TT44l44l  0  F֞ "5I555T55O5Ff$$If:V TT44l44l  0  F֞ "5I555T55O5Ff$$If:V TT44l44l  0  F֞ "5I555T55O5Ff$$If:V TT44l44l  0  F֞ "5I555T55O5Ff$$If:V TT44l44l  0  F֞ "5I555T55O5Ff $$If:V TT44l44l  0  F֞ "5I555T55O5Ff $$If:V TT44l44l  0  F֞ "5I555T55O5Ff $$If:V TT44l44l  0  F֞ "5I555T55O5Ff$$If:V TT44l44l  0  F֞ "5I555T55O5Ffu$$If:V 44l44l0 $ l X %+4(((( 5K5E5H5555U55 U5 o Ffm$$If:V 44l44l0 bN :@ZF#+4(((( 5K5555H555 5 o Ffas$$If:V 44l44l04f4 bN :@ZF#+4(((( 5K5555H555 5 o Ffs$$If:V 44l44l04f4 bN :@ZF#+4(((( 5K5555H555 5 o FfUs$$If:V 44l44l04f4 bN :@ZF#+4(((( 5K5555H555 5 o FfOh+'0 0 @ L X dpxSN^]:S~TċYXTORlQ[eN_o(u7b Normal.dotmuser13@`9O@ @hC @W#ZMicrosoft Office Word՜.+,D՜.+,HPX `h|4 _o-NV (\dKSOProductBuildVer2052-11.8.2.10489 Root Entry FDWordDocument90Table*Data 3O WpsCustomDataSummaryInformation(DocumentSummaryInformation8 p !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~   !"#$%&'()*+,-./012456789:;<=>?@ABCEH